بخاری با مشعل اتمسفریک می تواند برای اجاره مناسب باشد

× 09123956601